YCAM Portal Site

YCAM Re-Marks

Items

Video / All

sound tectonics #10

September 17, 2011

Live (order in appearance): Team Shuta Hasunuma [Shuta Hasunuma + Shuta Ishizuka + Tomohiko Gondo + Jimanica + Misato Kinoshita], evala, Ryoichi Kurokawa

quartets

Otomo Yoshihide + Yuki Kimura + Benedict Drew + Norimichi Hirakawa + Ko Ishikawa + Yoshimitsu Ichiraku + Jim O’Rourke + Kahimi Karie + Sachiko M + Axel Dörner + Martin Brandlmayr

true

Takayuki Fujimoto + Tsuyoshi Shirai + Takao Kawaguchi + Takuya Minami + Daito Manabe + Satoshi Horii + Seiichi Saito + Motoi Ishibashi + Masaki Teruoka + Atsuko Kitamura

sound tectonics #1

June 26, 2004

Live (order of appearance): FourColor (Keiichi Sugimoto), Christopher Willits, Taylor Deupree, Taylor Deupree + Christopher Willits

More

to PageTop